דף הצטרפות ותשלום דמי חבר

אני

החתום מטה, מאשר לבני

להצטרף לארגון הנוער יחדיו כחבר מן המניין, בסניף

הנני מאשר כי שילמתי עבורו דמי חבר כנדרש. 
כמו כן הנני מאשר לבני להצטרף לפעילויות שיערכו מדי פעם כאשר אקבל על כך הודעה מראש.
בנוסף, הנני מאשר לצלם את בני ולפרסם לצורך שימוש פנימי של הארגון בלבד.

תאריך: 

על החתום:

לתשלום - 80 ש"ח
לתרומה - 80 ש"ח
תשלום ותרומה - 160 ש"ח